Küresel Bina Tasar?m? ve Yap? Bilgi Sistemi (BIM) Yaz?l?m Pazar Büyüklü?ü, Pay, 2020 Temel Bulgulara Göre Hareketler, Covid-19 Etki Analizi, ?lerleme Durumu, Industry Research Biz Ara?t?rma Raporu

Bina Tasar?m? ve Yap? Bilgi Sistemi (BIM) Yaz?l?m pazar ara?t?rma raporu 2020-2025 Küresel Bina Tasar?m? ve Yap? Bilgi Sistemi (BIM) Yaz?l?m pazar?n?n eksiksiz analizini sa?larken, tedarik zinciri analizini, farkl? senaryolarda Bina Tasar?m? ve Yap? Bilgi Sistemi (BIM) Yaz?l?m pazar büyüklü?ünün büyüme oran? için etki de?erlendirmesini de içerir. endüstri yöneticileri için paha biçilmez bir kaynak. Rapor ayn? zamanda pazar büyüklü?ünü, f?rsat analizini, geli?me e?ilimini, pazar dinamiklerini ve bölgesel görünümü de tan?r. Raporda sa?lanan bu bilgiler, önemli oyunculara kader için stratejiler planlama ve küresel pazarda sa?lam bir rol olu?turma konusunda fayda sa?layacakt?r.

Raporun örnek bir kopyas?n? ?u adresten edinin: – www.industryresearch.biz/enquiry/request-sample/15853559

COVID-19 salg?n?nda, bu raporun 2.2 bölümü COVID-19’un küresel ekonomi ve Bina Tasar?m? ve Yap? Bilgi Sistemi (BIM) Yaz?l?m endüstrisi üzerindeki etkisinin bir analizini sunmaktad?r.
Bölüm 3.7, endüstriyel zincir perspektifinden COVID-19’un etkisinin analizini ele almaktad?r.
Ek olarak, 7-11. Bölümler COVID-19’un bölgesel ekonomi üzerindeki etkisini tart???yor.

Küresel Bina Tasar?m? ve Yap? Bilgi Sistemi (BIM) Yaz?l?m pazar?n?n ana oyuncular? 5. bölümde tart???ld?:
Beijing Explorer Software (China)
RIB Software AG (Germany)
Autodesk (US)
Cadsoft Corporation (US)
Aconex (Australia)
IES (UK)
Inovaya (US)
Beck Technology (US)
Hongye Technology (China)
Robert Mcneel & Associates (US)
Lubansoft (China)
Glodon (China)
Bentley Systems (US)
Dassault Systemes S.A. (France)
Nemetschek AG (Germany)
AVEVA Group (UK)
Synchro (UK)
Trimble Navigation Ltd (US)
Siemens (Germany)
PKPM (China

Buna ek olarak, bu rapor, tedarik zinciri, ithalat ve ihracat kontrolünden bölgesel hükümet politikas?na ve endüstri üzerindeki gelecekteki etkilere kadar 360 derecelik analiz sa?lar. Pazar durumu (2015-2020), kurumsal rekabet modeli, i?letme ürünlerinin avantajlar? ve dezavantajlar?, endüstri geli?tirme e?ilimleri (2020-2025), bölgesel endüstriyel yerle?im özellikleri ve makroekonomik politikalar, sanayi politikas? hakk?nda detayl? analizler de dahil edilmi?tir. Hammaddeden bu sektörün son kullan?c?lar?na kadar bilimsel olarak analiz edilecek, ürün dola??m ve sat?? kanal?ndaki trendler de sunulacakt?r.

Lütfen bu raporu sat?n almadan önce sorular?n?z? sorun veya payla??n – www.industryresearch.biz/enquiry/pre-order-enquiry/15853559

Bölüm 6’da, türlere göre, 2015 ile 2025 aras?ndaki Bina Tasar?m? ve Yap? Bilgi Sistemi (BIM) Yaz?l?m pazar? öncelikle ?u ?ekilde ayr?lm??t?r:
Tasar?m Modelleri 3D BIM Yönetimi
Çizelgenin 4D BIM Yönetimi
Maliyetlerinin 5D BIM Yönetimi

Bölüm 7’de, 2015’ten 2025’e Bina Tasar?m? ve Yap? Bilgi Sistemi (BIM) Yaz?l?m pazar?, uygulamalara dayal? olarak ?unlar? içerir:
Mimarlar
AEC mühendislik Ofisleri
müteahhitler
sahipleri
Di?erleri

Çal??man?n amac?, son y?llarda farkl? segment ve ülkelerin pazar büyüklüklerini ve tahminlerini belirlemektir. Rapor, çal??maya dahil olan bölge ve ülkelerin her birinde pazar?n hem niteliksel hem de niceliksel yönlerini entegre etmek için tasarlanm??t?r. Ayr?ca rapor, yat?r?mc?lar?n yat?r?m yapmalar? için mevcut mikro pazar f?rsatlar?n?n yan? s?ra rekabet ortam?n?n ayr?nt?l? analizini de içerecektir.

Raporun örnek PDF’sini www.industryresearch.biz/enquiry/request-sample/15853559 adresinde edinin

TOC’nin ana noktalar?:
1 Pazara genel bak??
1.1 Çal??man?n hedefleri
1.2 Bina Tasar?m? ve Yap? Bilgi Sistemi (BIM) Yaz?l?m’ya Genel Bak??
1.3 Soru?turman?n kapsam?
1.4 Çal??ma metodolojisi
1.5 Ara?t?rma veri kayna??

2 Özet
2.1 Pazara genel bak??
2.2 ?? ortam?n?n analizi
2.2.1 Küresel COVID-19 Durumu ve Ekonomiye Genel Bak??
2.2.2 COVID-19 salg?n?n?n Bina Tasar?m? ve Yap? Bilgi Sistemi (BIM) Yaz?l?m sektörünün geli?imine etkisi

3 Endüstri zinciri analizi
3.1 Bina Tasar?m? ve Yap? Bilgi Sistemi (BIM) Yaz?l?m analizinin upstream hammadde tedarikçileri
3.2 Ba?l?ca oyuncular Bina Tasar?m? ve Yap? Bilgi Sistemi (BIM) Yaz?l?m
3.3 Bina Tasar?m? ve Yap? Bilgi Sistemi (BIM) Yaz?l?m Üretim maliyet yap?s? analizi
3.4 Bina Tasar?m? ve Yap? Bilgi Sistemi (BIM) Yaz?l?m Pazar Distribütörleri
3.5 Bina Tasar?m? ve Yap? Bilgi Sistemi (BIM) Yaz?l?m Analizinin Ba?l?ca Alt Al?c?lar?
3.6 Endüstri zinciri perspektifinden Covid-19’un etkisi
3.7 Bölgesel ithalat ve ihracat kontrolleri uzun süre devam edecek

4 Türe göre küresel Bina Tasar?m? ve Yap? Bilgi Sistemi (BIM) Yaz?l?m pazar?
4.1 Tür 1
4.2 Tip 2
4.3 Tip 3
4.4 Global Bina Tasar?m? ve Yap? Bilgi Sistemi (BIM) Yaz?l?m Fiyat Analizi

Ba?vuru ba??na 5 Bina Tasar?m? ve Yap? Bilgi Sistemi (BIM) Yaz?l?m pazar?
5.1 Alt pazara genel bak??
5.2 Uygulama 1
5.3 Uygulama 2

6 Amerika Birle?ik Devletleri
7 Avrupa
8 Çin
………………………… ..
12 Rekabet ortam?
12.1 ?irket 1
12.1.1 ?irket verileri 1 ?irket verileri
12.1.2 1. ?irket Üretim, de?er, fiyat, brüt kâr marj? 2015-2020
12.2 ?irket 2
12.2.2 ?irket detaylar? 2 ?irket detaylar?
12.2.3 2. ?irket Üretim, de?er, fiyat, brüt kâr marj? 2015-2020
12.3 ?irket 3
12.3.1 ?irket verileri 3 ?irket verileri
12.3.2 3. ?irket Üretim, de?er, fiyat, brüt kâr marj? 2015-2020
………………………… ..
Devam? ………
Bu raporu sat?n al?n (Fiyat 3660 USD (Three thousand six hundred sixty USD)) – www.industryresearch.biz/purchase/15853559